روزی چند بار میزارم رو تربت تو سرمو

حسن عطایی

بیشتر

روزی چند بار میزارم رو تربت تو سرمو
جانمازم میشه اینجوری مبدل به حرم
خودتون یادم دادین از راه دور زیارتو
اگه کربلا نباشم تو همین قلب حرم
پدرم کام منو برداشته با تربتت
توی قبرمم همین خاک و میزارم پیشممطالب مرتبط

بی کس و غریب بین کوچه ها
بی کس و غریب بین کوچه ها

چهار شنبه, 16 مرداد 1398

پخش
ای جاری ترین ذکر روی لبام
ای جاری ترین ذکر روی لبام

دو شنبه, 19 آبان 1399

پخش
فرمانروای دلمه حسن
فرمانروای دلمه حسن

سه شنبه, 30 مهر 1398

پخش