روزی چند بار میزارم رو تربت تو سرمو

حسن عطایی

بیشتر

روزی چند بار میزارم رو تربت تو سرمو
جانمازم میشه اینجوری مبدل به حرم
خودتون یادم دادین از راه دور زیارتو
اگه کربلا نباشم تو همین قلب حرم
پدرم کام منو برداشته با تربتت
توی قبرمم همین خاک و میزارم پیشممطالب مرتبط

مرکبا سیراب بودن اما هنوز تشنه بودی
مرکبا سیراب بودن اما هنوز تشنه بودی

چهار شنبه, 14 اردیبهشت 1401

پخش
بی کس و غریب بین کوچه ها
بی کس و غریب بین کوچه ها

چهار شنبه, 16 مرداد 1398

پخش
قدم میزنه یل قتال العرب
قدم میزنه یل قتال العرب

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش
موج پرچم به فرمان ام البنینه
موج پرچم به فرمان ام البنینه

چهار شنبه, 09 فروردین 1402

پخش