من اصلا اومدم برات مریض بشم

سید مهدی حسینی

بیشتر

من اصلا اومدم برات مریض بشم
تا تو قلب مادرت عزیزبشم
سردم نکی...
تردم نکنی...
بده که نوکرت بمیره و شهید نشه
بده که پیش تو موی سرم سپید نشهمطالب مرتبط