گفتن یتیمم
بابا نبودی ببینی خرابه شد منزل من
وای از دل من
میگم شاید بابا منو یادت رفته
نپرسیدی حال منو چندین هفتهمطالب مرتبط