در دایره ی عشق گرفتار حسینم

حاج حسین خلجی

بیشتر

در دایره ی عشق گرفتار حسینم
حیران شده ی چرخش پرگار حسینم
فریاد زند چاک گریبان وجودم
انگشت نمای همه ی رهگذرانم
دیوانه ی زنجیری بازار حسینممطالب مرتبط