شب عاشورای حسین (ع) است

حاج حسین خلجی

بیشتر

شب عاشورای حسین (ع) است
دلم من شیدای حسین است
هستی من وقف نفس های حسین است
دل من مجنونه نوحه ایی سوزان است
امشبی را شه دین در حرمش مهمان استمطالب مرتبط