آه حسین

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

آه حسین یا اباعبدالله حسین
چشم بر هم بزنی قلب حرم میمرد
چشم بر هم بزنی تنی به هم میریزدمطالب مرتبط