دردایی که دارم واسه دوران پیریه
من سه سالمه هوز دندونام شیریه
زخمامو مخصوصا زیره روسری بردممطالب مرتبط

دست مادرمو میبوسم
دست مادرمو میبوسم

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
سلام ای مادر
سلام ای مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
آرام جان
آرام جان

پنج شنبه, 17 مهر 1399

پخش