خاک به سره خاک

سید مهدی میرداماد

بیشتر

خاک به سر خاک پسر بی کفن پدر خاک

مونده عریان رو زمین به بر خاک

پسر بی کفن پدر خاک

خاک به سر آب پسر تشنه لب مادر آب

دست و پا میزنه در نظر آب

آب نبود مهتاب نبود

علی اصغر توی گهواره توی خواب نبود

سر نبود مادر نبود

رو سر دخترای اهل خیمه معجر نبودمطالب مرتبط