کل زمین کربلاست روز سنجش مرد است
سینه زنه حیدری مرده روز نبرد است
این دله سودایی مست می و جام است
در سره من شورش بر لب من نامشمطالب مرتبط