چقدر گریه تو گلومه

محسن عراقی

بیشتر

چقدر گریه تو گلومه
حرفام همیشه ناتمومه
میرم دوباره برمی گردم
خدافظی با تو حرومه
فقط سکوت می کنم
سکوتی که پر از صداسمطالب مرتبط

رعنا قد و قامت قاسم
رعنا قد و قامت قاسم

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش
دل عاشقم از تاب و تب افتاده
دل عاشقم از تاب و تب افتاده

پنج شنبه, 14 بهمن 1400

پخش