پنجره فولادتو دوست دارم

امیر برومند

بیشتر

نفسی که میکشم مقدسه
یه امام رضا دارم برام بسه
بخدا هر جا به مشکل می خورم
بودنم به یادتو دوست دارم
صحن گوهرشادتو دوست دارم
پنجره فولادتو دوست دارممطالب مرتبط