شب های دلتنگی | حب الحسن | حسن کاتب الکربلایی

سایر ذاکرین

بیشتریاکریم الما یصح مثلک کریم
(اي كريمي كه مثل تو كريمي نيست)

یا امامی البالگلب حبک مقیم
(اي امامي كه محبتت در قلبم اقامت است)

يا غريب السخرت نفسی الهواک
(اي غريبي كه جان مرا در هواي خودت تسخير كرده اي)

وبلهیب الروح مر ذکرک نسیم
(اسم تو نسيمي بر غم و شعله ي جان من شد )

**************

عمري خلصته ابخدمتك يالحسن
(تمام عمرم را در خدمت كردن به تو تمام كردم يا حسن)

جيت انادي ابعبرتي و دمع المحن
(با اشك و بغض خود نام تو را صدا زدم)

يللی مازج حزنک ابحزن الحسین
(اي كسي كه غم تو با غم حسين ممزوج است)

ابغربة الدنيه احسنک وطن
(در غريبي اين دنيا تو را همچون وطن احساس ميكنم)مطالب مرتبط