بعدِ هزار و چند سال تازگی داره داغت

سید رضا نریمانی

بیشتر

بعدِ هزار و چند سال تازگی داره داغت
روشن نور عشقت توی قلب عشاقت
بین همه ی مردم پر شده ذکر خیمه
ما به تو دل بستیم با قصه ی ظهیرت
منو ببخش خوب میدونم که خیلی بی وفا بودم
اگه دعای تو نبود معلوم نبود کجا بودم
کاش منم مثل ظهیر خالص و بی ریا بودممطالب مرتبط