خداوند به قلب شما نگاه می کند

آیت الله مجتهدی تهرانی

بیشتر

حدیث داره خدا به ظاهر شما نگاه نمی کند به قلب شما نگاه می کند
آیت الله مجتهدی تهرانیمطالب مرتبط

تلنگری زیبا برای توبه واقعی
تلنگری زیبا برای توبه واقعی

یک شنبه, 20 مهر 1399

پخش
ریا کاری به چه قیمتی؟!
ریا کاری به چه قیمتی؟!

سه شنبه, 23 دی 1399

پخش
بنده ی من تنهات گذاشتن!
بنده ی من تنهات گذاشتن!

دو شنبه, 09 تیر 1399

پخش
تاثیر فرد بی نماز در خانه
تاثیر فرد بی نماز در خانه

دو شنبه, 15 دی 1399

پخش