زنده کن با خنده هات این خاکُ

مهدی رسولی

بیشتر

زنده کن با خنده هات این خاکُ

این کویر خشک و بی سامونُ

من انتظار می کشم بارون

کاه به گلزار شود گر تو به گلزار آییی

نرخ یوسف شکند گر تو به بازار آیی

دلای مرده با تو زنده میشه

دل منم بهاریه همیشه

می پیچه با تو بوی گل همه جا

کی گفته با یه گل بهار نمیشه

دلای مرده با تو زنده میشه

دل منم بهاریه همیشه

تو میایی و میفهمه دنیا معنی حقیقی نوروز

من انتظار می کشم اون روز

قال الحیدر ابوتراب

اصحاب المهدی شباب

صاحب اختیاریسن حاکیمیسن

سن ذخیره بنی هاشمیسن

حیدر وار شباهتین صولتده

چکیب سن

سینسی سینایه دییر

قامتی طوبایه دییر

یاریمیزین بیر نفسی

عمر مسیحایه دییرمطالب مرتبط