تشنه فقط به لطف تو سیرآب میشود

حنیف طاهری

بیشتر

تشنه فقط به لطف تو سیرآب میشود
ماه از فروغ چشم تو مهتاب میشود
چشم تو قبلگاه من است و
برای من ابروی دلربای تو محراب میشودمطالب مرتبط