دست هایت ضریح حاجت ها

چشم هایت گل اجابت هاشبنم روی گونه ی سرخت

مایه ی سبزی طراوت هاطاق ابروی قاب قوسینت

لیت شعری این اشارت هاتار تار بلند گیسویت

رشته های نجات امت هانخ ابریشمی تسبیحت

بند آزادی از اسارت هاای نگاه کبوترانه ی تو

آسمان پر از نجابت هامن زمینی نبودم از اول

آمدم زیر خاک پایت هاهی نوشتند پشت ماشینها

بر روی شیشه ها عبارت هاخواهد آمد ، بیا ، گل نرگس

کم کن از بینمان مسافت هاجام جم با تمام حافظ هاش

می کشند از لبت خجالت هاهاشمی ! فاطمی ! ابوالحسنی !

به به تو با چنین اصالت هاحیدری زاده ی دو تیغ ابرو

کشته ی چشم تو شهامت هانور زهراییت تقدس وار

سرزد از کوثرای ساحت هاای حسن صورت بقیع نشین

ای کریم همه کرامت هاکربلایی حسین و الفجری

رجعت سرخ تا شهادت هاچون علی اکبر و عموت عباس

شده ای جزو سرو قامت هازینبی زینت علی طینت

کوه صبر پر از صلابت هاتازه مشهور می شوی حالا

مثل سجاد در عبادت هابشکاف علم روز دنیا را

باقر العلم و البلاغت هاراستی شیعیان جعفری ات

ششمین صادق صداقت هابی تو مردند کنج زندان ها

کاظم الغیظ ، باب حاجت هاآهویت نه گدای تو هستم

یادگار رضا و رأفت هاباز دریای جود جوشش کرد

در جواد آب این سخاوت هاتا گدایان سامری چون من

درنقی خانه ی هدایت هایازده جلوه عسگری بشوند

پشت این پرده ی بشارت هامیرسد صوت مکه ایت به گوش

یثربی گونه با فخامت ها...ای غزل باز از تو شیرین شد

نمکین مهدی حلاوت هاو تو طاووس بزم اهل بهشت

آخرین حد به این ملاحت هامطالب مرتبط