خورشیدی که امشب تو مکه تابیده

محسن عرب خالقی

بیشتر

خورشیدی که امشب تو مکه تابیده
از نسل ابراهیم از نسل توحیده
نبیره ی عبد منافل نتیجه ی جناب هاشم
جبرئیل همین کنارش میخونه با لباس خادم
ای چکیده ی آب بقا ای عصاره ی باغ بهشت
ای که خدا روی قلب ما به عشق تو اینو نوشت
محمد ابن عبدالله و ابن عبد المطلبمطالب مرتبط