ای جاری ترین ذکر روی لبام

حسن عطایی

بیشتر

ای جاری ترین ذکر روی لبام
ای بانوی عشق بی بی سلام
ای اوج معانی زهرای ثانی
تو قبله گاه ایرانی
ای اوج تمنا معنی دریا
ای صحن تو صحن زهرامطالب مرتبط

قدم میزنه یل قتال العرب
قدم میزنه یل قتال العرب

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش
بی کس و غریب بین کوچه ها
بی کس و غریب بین کوچه ها

چهار شنبه, 16 مرداد 1398

پخش
مرکبا سیراب بودن اما هنوز تشنه بودی
مرکبا سیراب بودن اما هنوز تشنه بودی

چهار شنبه, 14 اردیبهشت 1401

پخش
روزی چند بار میزارم رو تربت تو سرمو
روزی چند بار میزارم رو تربت تو سرمو

چهار شنبه, 29 مرداد 1399

پخش