ای جاری ترین ذکر روی لبام

حسن عطایی

بیشتر

ای جاری ترین ذکر روی لبام
ای بانوی عشق بی بی سلام
ای اوج معانی زهرای ثانی
تو قبله گاه ایرانی
ای اوج تمنا معنی دریا
ای صحن تو صحن زهرامطالب مرتبط

من اگه خاک بودم
من اگه خاک بودم

چهار شنبه, 14 اردیبهشت 1401

پخش
قدم میزنه یل قتال العرب
قدم میزنه یل قتال العرب

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش
مرکبا سیراب بودن اما هنوز تشنه بودی
مرکبا سیراب بودن اما هنوز تشنه بودی

چهار شنبه, 14 اردیبهشت 1401

پخش
بی کس و غریب بین کوچه ها
بی کس و غریب بین کوچه ها

چهار شنبه, 16 مرداد 1398

پخش