ای جاری ترین ذکر روی لبام

حسن عطایی

بیشتر

ای جاری ترین ذکر روی لبام
ای بانوی عشق بی بی سلام
ای اوج معانی زهرای ثانی
تو قبله گاه ایرانی
ای اوج تمنا معنی دریا
ای صحن تو صحن زهرامطالب مرتبط

بی کس و غریب بین کوچه ها
بی کس و غریب بین کوچه ها

چهار شنبه, 16 مرداد 1398

پخش
موج پرچم به فرمان ام البنینه
موج پرچم به فرمان ام البنینه

چهار شنبه, 09 فروردین 1402

پخش
مرکبا سیراب بودن اما هنوز تشنه بودی
مرکبا سیراب بودن اما هنوز تشنه بودی

چهار شنبه, 14 اردیبهشت 1401

پخش
من اگه خاک بودم
من اگه خاک بودم

چهار شنبه, 14 اردیبهشت 1401

پخش