تو آسمون شهرری ،نور هل عطایی
مسافر شهر نبی پور مجتبایی
راوی قرآن تویی،مظهر ایمان تویی
کوکب شهرری و قبله تهران تویی
حضرت عبدالعظیممطالب مرتبط