بی دلیل نیست نا امیدی من
حضرت صاحب کرم دارم
چه نیازی به این و آن تا که
حضرت عشق در برم دارم
مادرم گفته نوکرت باشم
هر چه دارم ز مادرم دارممطالب مرتبط

یا عباس یا سیدی
یا عباس یا سیدی

پنج شنبه, 11 شهریور 1400

پخش
واحد
واحد

شنبه, 05 بهمن 1398

پخش
یا حسن مجتبی کشته ی زهر جفا
یا حسن مجتبی کشته ی زهر جفا

سه شنبه, 09 شهریور 1400

پخش