بی دلیل نیست نا امیدی من

حاج حسین سازور

بیشتر

بی دلیل نیست نا امیدی من
حضرت صاحب کرم دارم
چه نیازی به این و آن تا که
حضرت عشق در برم دارم
مادرم گفته نوکرت باشم
هر چه دارم ز مادرم دارممطالب مرتبط