بی دلیل نیست نا امیدی من

حاج حسین سازور

بیشتر

بی دلیل نیست نا امیدی من
حضرت صاحب کرم دارم
چه نیازی به این و آن تا که
حضرت عشق در برم دارم
مادرم گفته نوکرت باشم
هر چه دارم ز مادرم دارممطالب مرتبط

ناصرالحسین قاسم سلیمانی
ناصرالحسین قاسم سلیمانی

سه شنبه, 24 دی 1398

پخش
روضه‌ی حضرت زهرا
روضه‌ی حضرت زهرا

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش
ناصرالحسین قاسم سلیمانی
ناصرالحسین قاسم سلیمانی

شنبه, 05 بهمن 1398

پخش