عطر گل جنت روی دست نسیم است
عطر گل جنت روی دست نسیم است
صد قافله دل ، زائر عبدالعظیم است
گلشن از این گل باغ و چمن شد
روشن جهان از حسن حسن شد
جشن کریم و ابن کریم است
عید عظیم عبدالعظیم استمطالب مرتبط