جُونِه جُونِه جُونِه زینب

نَم نَم بارونِ زینب

درد عالَمَ فَقَط میدونِه زینب

سُفرَه نونَ علی روز و شُو وِلایه

هَر کَه اینجِه مینیشَه دِلِش طِلایَه

جَادَه عِشق زینبش تا کَربَلایَه

شِبایِ سَردِ زمستونم بهارَه

قالی از بال فرشته سر دارَه

فاطِمَه بِرا عَلی دختر میارَه

****

نُو به نُو مَلائِکا مِیان صِداشون

شُو به شُو حسین حسین ری لِواشون

اما اسم زینبَ بِری پَراشون

ری سینَه حُسِینَه آروم و قِرارِش

همَه زِندیشَه لَبخَند بِرارِش

قربون حسین بِرَم با این خُوارِش

جُونِه جُونِه جُونِه زینب

نَم نَم بارونِ زینب

درد عالَمَ فَقَط میدونِه زینب

****

ذوالفَقارِ مَنطِقِ ابوتُرابَه

خُطبِه خوننِش هَمَه حِساب کِتابَه

یَزید از شُجاعَتِش خونَه خِرابَه

تَشَرِش سِتینَه عالَمَ مِجُنبوُند

کاخِ ظالِمَه بِری سَرِش مِرُمبوُند

تا ابد فرموندَیِ مِیدونَه زینب

بِرارونِش خِیلی اَن قِطار قِطارَن

سَر سِپُرده هاش هَمَه هِزار هِزارَن

سی دفاع از حَرَمِش سَر وِر مِیارَن

جُونِه جُونِه جُونِه زینب

نَم نَم بارونِ زینب

درد عالَمَ فَقَط میدونِه زینبمطالب مرتبط

دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش