دستمو رها نکنیا به علی

سفرمو جدا نکنیا به علی به علی

تنها سر پناه منیا مادر مادر

مارو کربلا ببریا مادر مادر مادر

دست رد به من نزیا مادر مادر

مادر امام حسنیا مادر مادر

میشنوی صدای حسنتو مادر مادر

میدیدم که میزدنتو مادر مادر

هیچکسی نیست مثل منو تو مادر مادر

این یه راز بین منو تو مادر مادر

چادرت رو خاک کشیده شد مادر مادر

رنگ و روم چقدر پریده شد مادر مادرمطالب مرتبط

این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش