صدام میلرزه
تکون بده دستتو دست و پام میلرزه
سرت شکسته
مگه چجوری زدنت پرت شکستهمطالب مرتبط