گر نگاهی به ما کند زهرا

حسین طاهری

بیشتر

گر نگاهی به ما كند زهرا
دردها را دوا كند زهرا
بر دل و جان ما صفا بخشد
گر نگاهی به ما كند زهرا
كم مخواه از عطای بسیارش
كآنچه خواهی، عطا كند زهرا
نه عجب گر به شأن او گویند،
خاك را كیمیا كند زهرا
این مقام كنیز او فضه ست
تا دگر خود، چه‌ها كند زهرا!مطالب مرتبط

دوست دارم حسین
دوست دارم حسین

چهار شنبه, 14 مهر 1400

پخش
 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش