جانانم آرزوست

حسین طاهری

بیشتر

جان بر کف و اشاره جانانم آرزوست
جانان هر آنچه می طلبد، آنم آرزوست
درمان درد من نبود غیر درد دوست
دردم دوا کنید که درمانم آرزوست
از چار گوشه ی دو جهان دست شسته ام
شش گوشه ی امام شهیدانم آرزوستمطالب مرتبط

دوست دارم حسین
دوست دارم حسین

چهار شنبه, 14 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش