آروم و قرار من بی تو زندگی هرگز

حاج مسعود پیرایش

بیشتر

آروم و قرار من بی تو زندگی هرگز
رفتی از پیش حیدر زهرا جان خداحافظ
پاشو باز دست به پهلو بگیرو
پاشو باز دست به زانو بگیرو
پاشو آروم عیبی نداره
بمون و از حیدر رو بگیرو
من که هستم دیگه رو زدنت به فضه چیه
دارم میمیرم چرا فاطمه خونمون خونیه
دارم میمیرم روی چادرت جای پای کیهمطالب مرتبط