زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست

حاج حسین خلجی

بیشتر

زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست
خوار و خاشاک زمین منزل و ماوای تو نیست
ای مادر ای مادر
شده پاییز بهار من و تو
غم و غصه است کنار من و تو
برو زهرا ولی کرببلا
ته گدال قرار من و تومطالب مرتبط