بازم برام مادری کن

حاج حسین خلجی

بیشتر

بازم برام مادری کن
بازم برام سروری کن
صدام بزن بگو بازم
بیا برام نوکری کن

اومدم - بارونم کنی
تو غمت - گریونم کنی
یه شبه - مجنونم کنی
نکنه - بیرونم کنی تو

اومدم - مهمونت بشم
بی سر و - سامونت بشم
الهی - قربونت بشم
اومدم - گریونت بشم منمطالب مرتبط