کار می کنی ، چقد منو بدهکار می کنی

حاج حسین خلجی

بیشتر

کار می کنی ، چقد منو بدهکار می کنی
کار میکنی حال ِ آسمونیا رو زار میکنی
کار میکنی برای دلخوشیمون کار میکنی
کار میکنی چه قدر منو بدهکار میکنی
کار میکنی حال ِ آسمونیا رو زار میکنی
کار میکنی فزه میگه نه، تو اصرار میکنیمطالب مرتبط