بسم الرب الشهید
بازم زهرا خرید عاشق هارو
بسم الرب الشهید
عطر جبهه وزید
مست کرد ما رو
عشق شهادت به سر داریم
جیگر داریم جیگر داریممطالب مرتبط