بسم الرب الشهید

حاج مسعود پیرایش

بیشتر

بسم الرب الشهید
بازم زهرا خرید عاشق هارو
بسم الرب الشهید
عطر جبهه وزید
مست کرد ما رو
عشق شهادت به سر داریم
جیگر داریم جیگر داریممطالب مرتبط