هی نگو شرمنده ام شرمنده ام من بیشتر

حاج حسین سازور

بیشتر

پای ماندن داری ام
پای رفتن بیشتر
یار نه ساله کنارم باش لطفا بیشتر
تاکه چشمم باشد از نور تو روشن یشتر
هی نگو شرمنده ام شرمنده ام من بیشترمطالب مرتبط