مادر مادر غروب عمرت به سر رسیده

حاج حسین سازور

بیشتر

مادر مادر غروب عمرت به سر رسیده
مادر مادر تو میروی با قد خمیده
مادر مادر تو میروی با قد خمیده
مادر مادر غروب عمرت به سر رسیده
مادر مادر تو میروی با قد خمیده
مادر مادر تو میروی با قد خمیدهمطالب مرتبط