جولان می ده ، توی میدون داره فرمان می ده

حاج حسین خلجی

بیشتر

جولان می ده ، توی میدون داره فرمان می ده
پسره ابوتراب با شمشیرش دوباره به قائله پایان میده
قدم میزنه توی میدون داره علم میزنه
لشکر دشمن رو بهم میزنه
سرنوشت جنگ رو رقم میزنهمطالب مرتبط