هر جا دردی اومد سراغم

حاج حسین خلجی

بیشتر

هر جا دردی اومد سراغم
حس میکردم با من همدردی
من در حقت کوتاهی کردم
تو در حقم مادری کردی
مادرانه دستمو گرفتی هر موقع زمین خوردممطالب مرتبط