حسین جان

حاج منصور ارضی

بیشتر

حسین جان....
زمزمه الهی ....
منم من . گنه کار. تویی تو . خطاپوش
رسیدم . گرفتارِ. بگیرم. در آغوش
الهی...
ندیده. گرفتی. همیشه گناهم
به دسته. کریمت. به گریه. نگاهممطالب مرتبط