شب های جمعه؛ می گیرم هواتو

امیر عباسی

بیشتر

شب های جمعه؛ می گیرم هواتو
اشکِ غریبی، می ریزم براتو
بیچاره اون که حرم رو ندیده
بیچاره تر اون که، دید کربلاتو!
آه امون از غریبی… صبوری…
آه… چه جوری بسازم با دوری؟
شاهِ کرامت، کجا تو کجا منمطالب مرتبط