دلتنگی زمین و زمان میکشد مرا

حاج حسین سازور

بیشتر

دلتنگی زمین و زمان میکشد مرا
بی تابی نهان وعیان می کشد مرا
از هر دل غریبی بپرسی بگویدت
دوری از امام زمان می کشد مرا
درد و بلا بخاطر مولا ندیدن استمطالب مرتبط