جلد هر بامی شدم جز دردسر چیزی نداشت

حاج منصور ارضی

بیشتر

جلد هر بامی شدم جز دردسر چیزی نداشت
بی عبورت از گذرها هر گذر چیزی نداشت

خیر یعنی نوکری پس میتوان آسوده گفت
بی دعای عهد ما حتی سحر چیزی نداشت

چون تو آن سوی دری ما این طرف در میزنیم
جز در اینجا پشت درهای دگر چیزی نداشتمطالب مرتبط