ترك گناه ، نوعي ذكر است
آیت الله فاطمی نیامطالب مرتبط