ماه رجب ماه استغفار

مرحوم آقامجتبی تهرانی

بیشتر

روایت امام صادق(ع) که از پیمبر(ص) نقل میکنند ماه رجب ماه استغفار امت من است
مرحوم آقا مجتبی تهرانیمطالب مرتبط

دعا کردن در حق دیگران
دعا کردن در حق دیگران

شنبه, 28 تیر 1399

پخش
مومن وغیر مومن
مومن وغیر مومن

یک شنبه, 17 آذر 1398

پخش
حیات بعد از مرگ
حیات بعد از مرگ

یک شنبه, 01 دی 1398

پخش
ورود جابر در روز اربعین
ورود جابر در روز اربعین

پنج شنبه, 17 مهر 1399

پخش