کسی از شعر ، از توصیف از اندیشه آن سوتر

کسی از دیگران برتر کسی دیگرتر از دیگرکسی بشکوه ، همچو بوقبیس و صور و نور است او

نفس گیر است وصف نام او صعب العبور است اوبه جا مانده است در دوران هزاران رمز و راز از او

سخن گفته است در لفافه تاریخ حجاز از اوبه تکلیف ازل باید برون از وزن و از قالب

تمام عمر بنویسم ابوطالب ابوطالبابوطالب که آرامش گرفت آرام از لحنش

نمک گیر است دنیا تا ابد از سفره پهنشبرای زنگیان لبخندهایش حکم آزادی است

کلید کعبه دور گردنش میراث اجدادی استبخوان او را که طعم واژه هایش چون رطب باشد

قلم در دست او چون رقص شمشیر عرب باشدزمین نشناختش در آسمان پیچیده آوازش

بخوان او را بخوان ابیات لامیه است اعجازشدلش مانند آتش زیر خاکستر حرارت داشت

که پنهان بر سر سجاده با توحید خلوت داشتچه توحیدی که در اندیشه انسان نمی گنجد

که ایمانش درون کفه میزان نمی گنجدبه قرآن از صمیم قلب بر این باورم مردم

اگر ایمان او کفر است من هم کافرم مردم

در آن دوران که دوران گرم انکار محمد (ص) بود

ابوطالب به تنهایی هوادار محمد (ص) بودبه توصیف وجودش این سخن از مصطفی کافیست

که در شعب ابوطالب ، ابوطالب مرا کافیستزمینی نیست آغوشش پر از رمز و پر ازراز است

چه دستی دارد او احمد نواز است و علی ساز استخدایی که علی را با محمد آشنا کرده

مساجد را در آغوش ابوطالب بنا کردهبه قرآن از صراط مستقیمش قبله بود آگاه

به استقبال فرزندش ترک برداشت بیت اللهقدم از او صلابت را به هنگام خطر آموخت

علی ، حیدر شدن را از تماشای پدر آموختهلا شاعر هر آنجایی که غم شد بر دلت غالب

بگو آهسته با خود یا علی ابن ابیطالبتو سلطان نجف هستی ، پر از دُر کن جهانم را

در ایوان طلایت از طلا پر کن دهانم راخودت تقدیر شعرم را پر از شور و شعف بنویس

برایت از پدر گفتم ، برایم یک نجف بنویسمطالب مرتبط

آغوش
آغوش

دو شنبه, 28 مرداد 1398

پخش
جامه دران
جامه دران

سه شنبه, 29 مرداد 1398

پخش