ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد

حنیف طاهری

بیشتر

ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد

دردام مانده باشد صیاد رفته باشد

ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد

دردام مانده باشد صیاد رفته باشد

ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد

دردام مانده باشد صیاد رفته باشد

از آه دردناکی سازم خبر دلت را

وقتی که کوه صبرم بر باد رفته

سلام بر ساق زخمی امام مظلوم

سلام بر اشک جاری غریب مصموممطالب مرتبط