ای مهربان امام بر محضرت سلام

مهدی رسولی

بیشتر

بابی انت و امی و مالی و اولادی

دل و دین و عقل و هوشم همه را به باد دادی

ای مهربان امام بر محضرت سلام

بر تو علی الدوام بر محضرت سلاممطالب مرتبط