یا محول الحول و الاحوالم

محمد حسین حدادیان

بیشتر

یا محول الحول و الاحوالم
امشب چقدر خوشحالم
خوشحال از اینکه با تو
تحویل میشه هر سالم
یا مقلب القلوب
ای خورشد بی غروب
یا سفینه النجاتمطالب مرتبط

یا قتیل الیوم الاثنین
یا قتیل الیوم الاثنین

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
ایهاالغریب
ایهاالغریب

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش