حضور قلب در نماز

آیت الله مجتهدی تهرانی

بیشتر

در نظر داشتن احتمال به پایان رسیدن عمر در حین یا بعد از نماز، سبب ساز افزودن بر حضور قلب در نماز است.
آیت الله مجتهدی تهرانیمطالب مرتبط

موش دزد
موش دزد

یک شنبه, 25 مهر 1400

پخش
تاثیر فرد بی نماز در خانه
تاثیر فرد بی نماز در خانه

دو شنبه, 15 دی 1399

پخش
کار خوبه خدا درست کنه!
کار خوبه خدا درست کنه!

یک شنبه, 05 بهمن 1399

پخش
ریا کاری به چه قیمتی؟!
ریا کاری به چه قیمتی؟!

سه شنبه, 23 دی 1399

پخش