نور باشد سایه ایی در پای دیوار شما(علی ملائکه)

سایر ذاکرین

بیشتر

نور باشد سایه ایی در پای دیوار شما
کور بینا می شود با یاد دیدار شما
با کلاف جان به بازار محبت بسته صف
صد هزاران یوسف مصری خریدار شمامطالب مرتبط