از بدو تولد که دیدم دنیارو

علی پور کاوه زنجانی

بیشتر

از بدو تولد که دیدم دنیارو
نور روضه ها به صورت من تابید
نوکرت بودم و هستم و خواهم بود
تا کور شود هر آنکه نتواند دید
نوکری شغل شریفیه
تا اربابم تو باشی و رقیهمطالب مرتبط